Skip to content

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt stacjonarnych oraz umawiania i odbywania konsultacji zdalnych za pośrednictwem strony internetowej gabinetginekologiczny.com.pl (oraz prowadzących z niego podstron w serwisach zdalnewizyty.pl oraz medfile.pl).
 2. Definicje:
  1. Cennik – cennik świadczeń co do których następuje termin rezerwacji w ramach Usługi Rezerwacji Wizyty oraz cennik Usługi Wizyty Zdalnej, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
  2. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin,
  4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem gabinetginekologiczny.com.pl,
  5. Usługa Rezerwacji Wizyty – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty stacjonarnej w siedzibie Usługodawcy, drogą elektroniczną,
  6. Usługa Wizyty Zdalnej – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości rezerwacji i odbycia zdalnej konsultacji ginekologicznej,
  7. Usługodawca – BOŻENA CHOCIEŁOWSKA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA GINEKOLOGICZNA, NIP 7420008472 –  Elektoralna 21/37, 00-137 Warszawa, adres e-mail do kontaktu: chocielowska@op.pl, tel.: +48502552371,
  8. Usługa – Usługa Wizyty Zdalnej lub Usługa Rezerwacji Wizyty.
 3. Aby móc korzystać z Usług, należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usług.
 4. Warunki pozostałych świadczeń Usługodawcy, nie będących Usługami, odbywających się w jego siedzibie, nie są objęte Regulaminem.
 5. Pacjent może zawierać umowy z Usługodawcą tylko, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zaś w przypadku, gdy posiada zdolność ograniczoną – za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

§ 2. Sposób korzystania z Usługi Rezerwacji Wizyty

 1. Skorzystanie z Usługi Rezerwacji Wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej.
 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest uzupełnić stosowny formularz na Stronie Internetowej, a następnie kliknąć w link potwierdzający wysłany za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 3. Sposób korzystania z Usługi Wizyty Zdalnej

 1. Skorzystanie z Usługi Wizyty Zdalnej wymaga wypełnienia stosownego formularza na Stronie Internetowej. W ramach formularza należy wybrać rodzaj wizyty oraz jej preferowany termin.
 2. Pacjent zobowiązany jest do wniesienia wraz z zamówieniem opłaty wynikającej z Cennika, odpowiadającej wybranemu rodzajowi wizyty oraz załączenia do formularza potwierdzenia przelewu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Usługodawcy: 88 1140 2017 0000 4102 0467 7813
 3. Najpóźniej następnego dnia roboczego, Usługodawca kontaktuje się z Pacjentem w celu potwierdzenia terminu Usługi Wizyty Zdalnej oraz wskazania narzędzia do komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego będzie się ona odbywać. W przypadku niedostępności wybranego terminu, Strony uzgadniają wspólnie inny termin. W przypadku niemożności uzgodnienia terminu, wniesiona opłata podlega zwrotowi na rachunek bankowy Pacjenta, z którego była dokonywana. Zd. poprzednie stosuje się również w sytuacji niezwłocznego poinformowania przez Pacjenta o niemożliwości skorzystania z wskazywanego przez Usługodawcę narzędzia do komunikacji elektronicznej, przy jednoczesnej niemożliwości uzgodnienia innego narzędzia zastępczego.

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty zarezerwowanej w ramach Usługi Rezerwacji Wizyty oraz Usługi Wizyty Zdalnej

 1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem.
 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
 3. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata za wizytę pozostaje bez zmian.
 4. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania wizyty.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty, a w przypadku niemożności takiego uzgodnienia – w terminie 7 dni zwróci Pacjentowi wpłaconą kwotę.
 6. Odwołanie lub nieprzybycie przez Pacjenta na wizytę zarezerwowaną w ramach Usługi Wizyty Zdalnej, w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie rodzi po stronie Pacjenta roszczenia o zwrot uiszczonej za nią ceny.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się z zastrzeżeniem uprawnień, o których mowa w § 6.

§ 3. Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
 3. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Usługę zgodną z zawartą umową i ponosi za to prawną odpowiedzialność

§ 5. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
  2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
  3. minimalne wymagania sprzętowe: 
   1. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
   2. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
   3. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
   4. stałe połączenie do sieci Internet.
 2. Do skorzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
  1. konta poczty elektronicznej, 
  2. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod Usługodawcę przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Pacjenta danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Pacjentem a Usługodawcą. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, Usługodawca stosuje różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Pacjentom zweryfikować, czy strona którą odwiedzają na pewno jest stroną Usługodawcy.
 4. Pacjentom zaleca się podjęcie kroków zwiększających bezpieczeństwo, a w szczególności:
  1. każdorazowe, uważne weryfikowanie czy strona na której się znajdują, na pewno jest stroną Usługodawcy (w szczególności, czy nie ma literówek w adresie oraz czy znajduje się przy nim symbol zielonej kłódki),
  2. korzystanie ze Strony Internetowej wyłącznie na urządzeniach komputerowych zabezpieczonych programem antywirusowym oraz firwallem,
  3. unikanie korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci Wifi,
 5. Pacjentowi zabrania się dostarczania do Strony internetowej treści bezprawnych oraz podejmowania działań destabilizujących jego działanie lub utrudniające korzystanie ze Strony Internetowej innym Pacjentom. W przypadku naruszenia tego zakazu, Usługodawca może pozbawić Pacjenta prawa do korzystania ze Strony Internetowej.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 2. lit. f (z wyłączeniem numeru telefonu). Termin uważa się za zachowany, w przypadku nadania oświadczenia przed jego upływem. Pacjent może posłużyć się wzorem oświadczenia, który został załączony do Regulaminu.
 3. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca wszystkie uiszczone przez Pacjenta płatności, nie później niż 14 dni od chwili odstąpienia.
 5. Pacjent nie ma możliwości odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, za które Pacjent jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. W takim przypadku, gdyby usługa nie została całkowicie wykonana, Pacjent ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w następujących sytuacjach:
  1. zaistnienia siły wyższej,
  2. zmiany przepisów prawa lub wydania stosownych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych
  3. istotnych zmian w działalności Usługodawcy o charakterze biznesowym, w tym np. zmiany ofercie lub w umowach z podmiotami trzecimi,
  4. dostrzeżenia w praktyce funkcjonowania Usługodawcy postanowień budzących wątpliwości interpretacyjnych lub praktyk prowadzących do sprzecznego z zasadami współżycia społecznego nadużywania uprawnień przez Pacjentów, niezgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.
 2. Zmiana Regulaminu obowiązuje w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia zmiany. Zmiana nie wpływa na sytuację Pacjentów, którzy zawarli umowę o świadczenie Usługi przed wejściem w życie nowego brzmienia.
 3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny, zaś w przypadku niemożności rozwiązania sporów na drodze polubownej, przed sądem właściwym miejscowo i rzeczowo.
 4. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Pacjentem a Usługodawcą, Pacjent ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową; 
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.

ZAŁĄCZNIK – FOMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat: BOŻENA CHOCIEŁOWSKA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA GINEKOLOGICZNA,  Elektoralna 21/37, 00-137 Warszawa, adres e-mail do kontaktu: chocielowska@op.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.